Uniwersalne Prawa Wszechświata

medytacje, przemyślenia duchowe, filozofie życia

Uniwersalne Prawa Wszechświata

Postprzez Kmicic » 21 cze 2016, o 15:34

Bardzo rozwojowa lektura naprawdę polecam!


"Istnieją pewne uniwersalne Prawa Wrzechświata i każda istota ma prawo je znać Rozsyłacie je proszę, by trafiły do każdego , do jak największej ilości dusz :) To przepiękne kompendium wiedzy. Dajmy sobie szansę na rozwój i prawdziwe przebudzenie bo mamy do tego niezaprzeczalne prawo :) Post skopiowany od jego autora :) Nie wiem jak dla Was lecz dla mnie niezwykła wiedza i mądrość :) " ~ Iwona Ostrowska (((♥)))

PRAWA WSZECHŚWIATA:
Podstawowy zbiór zasad, ale one się jeszcze rozchodzą na kilkanaście małych:


PRAWA PRZESTRZENI

1. Prawo hierarchii
Konstrukcja przestrzeni jest hierarchiczna. Jej hierarchiczność wynika z budowy fraktalnej wszechświata.
Hierarchia jest uszeregowaniem zbioru według ważności jego elementów.
Hierarchia we Wszechświecie jest określona przez zasięg oddziaływania jednostki, co jednocześnie odzwierciedla jej ważność, w całości zbioru. Poziom w hierarchii określa poziom odpowiedzialności.
Hierarchia we wszechświecie nie wiąże się ze zbiorem przywilejów tylko odzwierciedlaniem poziomu świadomości. Jest on ścisłe związany z poziomem fraktalnym. To z kolei samo przez się powoduje układ hierarchiczny, bowiem w porządku fraktalnym jedno zawiera się w drugim. Wobec tego hierarchia nie jest tworzona sztucznie poprzez wybór, ale tworzy się sama według autentycznego oddziaływania jednostki i właśnie fraktalnego zawierania.
Istoty będące wysoko w hierarchii nie władają innymi istotami (wg prawa samostanowienia i indywidualności) tylko tworzą dla nich warunki rozwoju pilnując aby prawa wszechświata były przestrzegane. Te z kolei w zasadzie przestrzegają się same bo wynikają z samej fizyki przestrzeni.

2. Prawo przyczyny i skutku

Każde działanie powoduje wywołanie skutku. Działanie to również myśl, emocja i uczucie wyrażone bądź nie wyrażone.
Żadna akcja w przestrzeni nie zostaje niezauważona.
To prawo łatwo dostrzec bo oczywista jest zależność, pomiędzy działaniem a jego skutkiem, nawet jeśli skutek w danym momencie nie jest zauważony. Nie ma co liczyć na to, że cokolwiek będzie „darowane”.
W filozofii wschodu to prawo zostało nazwane prawem karmy. Karmę jednak rozumie się w odniesieniu do losów człowieka biorąc pod uwagę jego całą ewolucję (wszystkie inkarnacje). Prawo przyczyny i skutku jest również prawem fizyki i to z niego wywodzą się pozostałe zależności. Jest prawem uniwersalnym dla wszystkich poziomów wszechświata.
Z tego prawa wynika również istnienie długu nulifikacyjnego. Napięcia powstałe na przestrzeni a będące wynikiem jakiegoś działania muszą kiedyś zostać zrównoważone.

3. Prawo odbicia

Mówi o tym, że skutek działa wtórnie na przyczynę.
Każde działanie powoduje wysłanie impulsu w przestrzeń. To z kolei zaburza jej równowagę. Jeśli impuls po drodze nie zostanie zrównoważony to przestrzeń odpowie podobną siłą i wartością ale skierowaną w przeciwną stronę, tzn. do nadawcy impulsu, w ten sposób się równoważąc. Jeśli impuls zostanie zrównoważony to i tak skutek jaki wywołał odbije się w przestrzeni zmieniając ją. Ta zmiana z kolei wtórnie działa na nadawcę impulsu.
Ta właściwość przestrzeni została zauważona i sformułowana w postaci przysłów: „Co posiejesz to zbierzesz”, „Co prześlesz – wróci do Ciebie”.

4. Prawo synchronizacji

W przestrzeni łączyć się mogą jedynie elementy wzajemnie pasujące do siebie.
Takie elementy odnajdują się w przestrzeni . To co ma się wzajemnie odnaleźć jest określone w warunkach przestrzeni fazowej i Diamentowych Siatek Świadomości. Dosłownie zasadę tę widać w chemii gdzie dane substancje łatwo łączą się ze sobą a z innymi się nie połączą. Paracelsus zauważył, że w leczeniu „podobne przyciąga podobne”. Na tej podstawie powstała homeopatia. Na zasadzie synchronizacji występuje zjawisko przekazywania informacji u ludzi w jakiś sposób ze sobą połączonych.
Np. wzajemne dzwonienie do siebie w tym samym momencie, czy „przypadkowe” spotykanie się wtedy, gdy takiego spotkania się oczekuje. Również odczuwanie stanu innego człowieka, z którym „nadajemy na tych samych falach”.
Na zjawisku synchronizacji oparta jest również empatia z tym, że tutaj celowo odbiorca dostosowuje się do informacji, którą chce odebrać.

5. Prawo potrzeby (braku)
Przestrzeń dąży do równowagi wyrównując swoje braki.
Treści i materia płyną tam gdzie jest „dziura”. Np. powietrze przepływa od wyższego ciśnienia do niższego. Stężenia w roztworach się wyrównują poprzez przepłyniecie substancji ze stężenia wyższego do stężenia niższego, itp. Jeśli środowiska nie są odizolowane to warunki w nich się wyrównają.
Z tego prawa i z prawa przyczyny i skutku wynika sprzężenie zwrotne, które jest podstawowym regulatorem wszystkich zjawisk.
W życiu człowieka to prawo decyduje o jego zasobach. Nie dostanie bowiem więcej niż to wynika z jego autentycznych potrzeb. Te natomiast są podyktowane potrzebami jego ewolucji i struktury. Jeśli posiadanie dóbr, wiedzy, relacji itp. jest potrzebne w danym momencie ewolucji to przestrzeń zaspokoi tę potrzebę i dobra zostaną dostarczone. Jeśli posiadanie jest zbędne lub nawet niewskazane – to człowiek tego nie dostanie choćby bardzo chciał. „Chcenie”, bowiem nie jest powodem do zapewnienia dóbr. Tym powodem jest tylko potrzeba.

6. Prawo niepowielania

Nie dozwolone jest tworzenie identycznych kopii czegokolwiek.
Przestrzeń jest idealnie antysymetryczna. Nie ma w niej dwóch identycznych obiektów. Jeśli by się takowe pojawiły, wówczas zaburzyłyby przestrzeń w znacznym stopniu. Przestrzeń posiada mechanizmy wewnętrzne nie dopuszczające do takiej sytuacji.
Ze względu na to prawo problematyczne jest tworzenie klonów istot. Być może z tego powodu klonowanie się nie udaje. Klon będzie przez przestrzeń odrzucany. Z drugiej jednak strony trudno jest albo wręcz niemożliwe stworzenie identycznego klonu, chociażby ze względu na przesunięcia w czasie pomiędzy momentem pobrania wzoru a jego realizacją. Zanim powstanie klon według informacji pobranej od oryginału to oryginał znacznie się już zmieni. Ale wysokie podobieństwo pomiędzy obiektami może również „nie podobać się” przestrzeni.

7. Prawo dwu budulca
Istota może budować siebie wyłącznie z siebie.

PRAWA OGÓLNE


1. Prawo Mentalizmu (umysłowości):
Wszystko jest umysłem; Wszechświat jest Mentalny; Wszechświat składa się z myśli.
Wszystko, co widzimy i doświadczamy w fizycznym świecie ma swój początek w niewidzialnym świecie umysłu. Mówi nam ono, że istnieje pojedyncza Uniwersalna Świadomość – Uniwersalny Umysł – z którego powstają wszystkie rzeczy. Cała energia i materia na wszystkich swoich poziomach jest stwarzana i podlega temu Wszechobecnemu Uniwersalnemu Umysłowi. Nasze umysły są jego częścią. Nasza rzeczywistość jest manifestacją naszych umysłów. Oto prawdziwa Potęga Umysłu.

2. Prawo Powiązania:

Jak na górze, tak i na dole; Jak na dole, tak i na górze
To prawo mówi nam, że istnieje harmonia i połączenie pomiędzy światem materialnym, umysłowym i duchowym. Nie istnieje rozdzielenie, gdyż wszystko we wszechświecie włączając nas pochodzi z Jednego Źródła..Ten sam wzór jest wyrażany na wszystkich poziomach istnienia, od najmniejszej cząsteczki po największe gwiazdy i odwrotnie. Wszystko jest Jednością. W starożytnej greckiej świątyni Apolla w Delfach istniała inskrypcja odnosząca się do tego wielkiego Prawa: „Poznaj samego siebie a poznasz wszystkie tajemnice bogów Wszechświata.”.

3. Prawo Wibracji:
Nic nie spoczywa; Wszystko się porusza; Wszystko jest w ruchu; Wszystko wibruje.
Trzecie i ostatnie niezmienne Uniwersalne Prawo mówi nam, że cały Wszechświat jest niczym innym jak wibracją. Nauka potwierdziła, że wszystko we wszechświecie włączając nas jest tylko czystą energią wibrującą z różną częstotliwością. Zasada, że „podobna energia przyciąga podobną” na której opiera się Prawo Przyciągania, ma swoją podstawę właśnie w tym prawie wibracji. Wszystko, czego doświadczamy naszymi pięcioma zmysłami jest przekazywane poprzez wibracje.
Tak samo jest ze sferą umysłu. Nasze myśli są wibracją. Wszystkie nasze emocje są wibracją, z których bezwarunkowa miłość jest najwyższa a nienawiść najniższa, najbardziej przyziemna. Cała Potęga Myśli opiera się na kontrolowaniu tych wibracji.

PRAWA ZMIENNE, PRZEJŚCIOWE:

4.Prawo biegunowości (dwoistości):
„Wszystko jest dwoiste (podwójne); wszystko ma swoje bieguny; wszystko ma swoje pary przeciwieństw; to i przeciwne do niego są tym samym (podobne i niepodobne są tym samym); przeciwieństwa mają identyczną naturę (są identyczne w swojej naturze), różnica leży w natężeniu; skrajności się spotykają; wszystkie prawdy są jedynie półprawdami; wszystkie paradoksy da się pogodzić.
To Prawo mówi, że istnieją dwie strony wszystkiego. Rzeczy, które wydają się sobie przeciwne są w rzeczywistości dwoma skrajnościami tej samej rzeczy. Na przykład ciepło i zimno na pierwszy rzut oka wydają się sobie przeciwne ale prawdą jest, że są różniącymi się stopniem przejawem tej samej rzeczy. To samo odnosi się do miłości i nienawiści, wojny i pokoju, zła i dobra, światła i ciemności, energii i materii. Można przejść od nienawiści do miłości, od strachu do odwagi poprzez świadome podniesienie własnych wibracji. Starożytne Hermetyczne Nauki nazywają to Sztuką Polaryzacji.
Neutralizacja Prawa Polaryzacji. Zasada dwoistości może wydawać się prawdziwa w naszym fizycznym i mentalnym świecie. Jednak na płaszczyźnie duchowej wszystko jest jednością. „Bóg jest ponad przeciwnościami” – jak napisano w starożytnej epopei ” Bhagawadgita”. Umieszczając za każdą myślą, stwierdzeniem, działaniem wszechmocnego Ducha, którego jesteśmy częścią, skupiając się zawsze na tym co jest „dobre” mimo że coś idzie nam „źle”, z czasem zneutralizujemy Prawo Polaryzacji do tego stopnia, że przestanie ono oddziaływać w naszym życiu.

5. Prawo rytmu:
„Wszystko wpływa i wypływa; Wszystko płynie, na zewnątrz i do środka; wszystko ma swoje pływy (fale); wszystko wznosi się i opada (wszystkie rzeczy wznoszą się i upadają); ruch wahadła manifestuje (przejawia) się we wszystkim; odchylenie w lewo jest równe odchyleniu w prawo (miara wychylenia w prawo jest miarą wychylenia w lewo); rytm dąży do wyrównania (rytm się kompensuje)
To Prawo mówi, że we wszystkim następują zwroty. Tą zasadę można zaobserwować w działaniu na przykładzie fal oceanu, przypływów i odpływów mórz, powstawanie i upadku wielkich imperiów, wahań naszych myśli od pozytywnych do negatywnych, sukcesów i porażek w naszym prywatnym życiu. Zgodnie z tym prawem, kiedy coś osiąga punkt kulminacyjny następuje powrót do przeciwnego stanu, który po osiągnięciu swojego krańcowego punktu znów wraca do poprzedniego.
Aby być ponad tym prawem musimy uświadamiać sobie niemal niezauważalny początek ruchu wstecznego na naszej drodze do poprawy jakiegoś aspektu życia. Kiedy czujemy, że to Prawo zaczyna nas odciągać do tyłu starajmy się nie wpadać w panikę lub zniechęcenie. Zamiast tego skupmy nasze myśli na wyniku końcowym wiedząc, że jesteśmy jednością z wszechmocnym Uniwersalnym Umysłem, dla którego wszystko jest możliwe, walczmy aby pozostać pozytywnie nastawionymi nie zważając jak daleko wstecz odciąga nas to Prawo. Nawet jeśli nasze wysiłki okażą się porażką możemy znaleźć pocieszenie w myśli, że za sprawą tego samego Prawa musi wkrótce nastąpić pomyślny zwrot do przodu. Z czasem nasza wytrwałość zostanie wynagrodzona, okresy cofania się staną się krótsze aż w końcu zanikną.

6. Prawo przyczyny i skutku:
Każda przyczyna ma swój skutek, a każdy skutek ma swoją przyczynę; wszystko dzieje się według Prawa; przypadek nie jest niczym innym, jak inną nazwą Prawa, gdy ono nie jest rozpoznane (przypadek to jedynie nazwa dla nierozpoznanego Prawa); istnieje wiele poziomów, na których rozgrywają się przyczyny, lecz nic nie ucieknie przed Prawem (istnieje wiele płaszczyzn przyczynowości, lecz nic nie wymyka się Prawu)
Zgodnie z tym Prawem każdy skutek widzialny w naszym zewnętrznym fizycznym świecie ma swoją przyczynę w niewidzialnym wewnętrznym świecie umysłu. Jest to istota Potęgi Myśli. Wszystkie nasze myśli, słowa, działania powodują określone działania w sferze mentalnej, które z czasem zmaterializują się jako specyficzne skutki w świecie fizycznym. Aby stać się panem naszego przeznaczenia musimy opanować własny umysł, gdyż wszystko w naszej rzeczywistości jest dziełem świata umysłu. Trzeba pamiętać,że nie istnieje coś takiego jak szansa lub przypadek. Te określenia wynikają tylko z nieznajomości tego Prawa.
Prawo przyczyny i skutku odnosi się do wszystkich trzech poziomów egzystencji – duchowego, mentalnego i fizycznego. Różnica jest taka, że na planie duchowych przyczyna i skutek działa w sposób natychmiastowy. Na pozostałych poziomach nasze pojęcia czasu i przestrzeni powodują czasowe opóźnienia pomiędzy przyczyną i ewentualnym skutkiem. Gdy skupiamy się na naszych celach i pragnieniach używając twórczej wizualizacji, to co chcemy zmaterializować w świecie fizycznym jest już automatycznie stworzone w świecie duchowym. Poprzez wytrwałość i skupianie myśli na naszym celu, wkrótce zmaterializuje się on w naszym fizycznym świecie.

7. Prawo rodzaju (płci):
Rodzaj (płeć) jest we wszystkim; wszystko ma swoje męskie i kobiece pierwiastki (aspekty); rodzaj (płeć) przejawia się (manifestuje) na wszystkich poziomach (płaszczyznach)
Ostatnie z siedmiu Uniwersalnych Praw mówi, że wszyscy i wszystko posiada zarówno elementy żeńskie jak i męskie. Przykładowe zewnętrzne wyrażenia żeńskich elementów to miłość, cierpliwość, intuicja, łagodność. Męskie natomiast to energia, zaufanie do siebie, logika, intelekt. Musimy pamiętać, że wszyscy posiadamy męskie i żeńskie jakości. Ta wiedza daje zrozumienie czym jest nasza kompletność.

PRAWA ISTNIENIA:


1. Istota ma prawo do istnienia we wszechświecie i do osiągnięcia nieśmiertelności. Bycie nieśmiertelnym nie jest wcale oczywiste i wielu istotom nie udaje się jej osiągnąć. Trzeba spełnić mnóstwo warunków przestrzeni a to wymaga przejścia przez trudną drogę rozwoju.

2. Prawo do życia
Istota powołana do istnienia jako istota strukturalna ma prawo do zachowania swojej struktury na tych gęstościach na jakich się manifestuje. Istoty ludzkie rozumieją to jako prawo do życia w świecie materialnym czyli w trzeciej gęstości. Jednak dotyczy to nie tylko tzw. ciała materialnego ale również innych ciał na innych gęstościach. Szczególnie chodzi o ciało na piątej gęstości, które jest długotrwałą bazą programową i treściową dla istoty.
Istoty wzajemnie nie mają prawa odbierać sobie życia, ale mają prawo skutecznie bronić się przed zamachem na siebie. Skutecznie – to znaczy – można odebrać komuś życie w samoobronie jeśli zabija się agresora. Agresor ma świadomość tego czym ryzykuje i godzi się na to ryzyko. W takim razie to agresor zadecydował o swojej śmierci.

3. Prawo do wcielania się
Istota świadoma ma prawo do wcielania się w światy niższych gęstości niż piąta oraz ma prawo do decydowania o tych wcieleniach.
Istota powołana do ewolucji ma prawo do rozwoju i prawo do zapewnienia warunków do tego rozwoju. Ponieważ koniecznym warunkiem rozwoju jest wcielanie się, to istota ma prawo warunek ten spełnić.
Istota na odpowiednio wysokim poziomie rozwoju sama decyduje o rodzaju swojego wcielenia. Jednak dopóki nie osiągnie tego poziomu to inne istoty lub istota decydują o wcieleniu. Tego kto spełnia tę rolę nazywamy opiekunem. Opiekun jest zobowiązany działać na korzyść podopiecznego prowadząc jego ewolucję w skuteczny sposób. O istocie bez indywidualności pochodzącej z egregora decyduje mechanizm egregora.

4. Prawo do rozwoju
Tam, gdzie żyją istoty powinny być zapewnione warunki do rozwoju.
Istota, aby móc osiągnąć nieśmiertelność (według prawa do istnienia), musi się rozwijać. Przestrzeń tworzy możliwości nauczenia się przez istotę tego, czego ona wymaga.
Warunki do rozwoju to możliwość nabywania doświadczeń i życia pełnego treści. Nie znaczy to, że warunki mają być cieplarniane. Często jest wręcz przeciwnie. Trzeba przejść trudne lekcje i zaliczyć wiele ciężkich testów.
Utrudnianie rozwoju jest kosmicznym przestępstwem.

5. Prawo do ekspansji
Istota ma prawo do rozbudowywania siebie i rozszerzania swojego wpływu.
Ekspansja jest rozwojem skierowanym na zewnątrz. Istota mając prawo do rozwoju ma jednocześnie prawo do ekspansji. Ekspansja polega na rozbudowywaniu struktur i zajmowaniu coraz wyższych poziomów fraktalnych wszechświata. Jest również zgodne z zajmowaniem coraz wyższej pozycji w hierarchii wszechświata.

6. Prawo do indywidualności
Istota ma prawo do izolowania się od zunifikowanej masy przestrzeni tworząc samą siebie.
Jest to prawo zgodne z prawem rozwoju. Istota ma prawo do budowania indywidualności zgodnie ze swoim ewolucyjnym przeznaczeniem. Ma też prawo do traktowania jej jako jednostkę indywidualną bez względu na to, czy podlega jakimś większym strukturom (np. egregor) czy organizacjom (np. cywilizacja).

7. Prawo do wolnej woli
Istota ma prawo wyrażania swojej woli i postępowania zgodnie z nią.
Istota ma prawo do robienia czegokolwiek lecz wszystkie jej decyzje będą miały stosowne konsekwencje.
Istota teoretycznie może robić cokolwiek, ale i tak nie jest w stanie przekroczyć ograniczeń samej przestrzeni, w danym jej miejscu i czasie. Nie ma też takiej potrzeby, bo jej struktura i myśli są głównie materializacją tej przestrzeni, z której się składa. Przestrzeń zostawia jednak minimalny procent dowolności i w tym zakresie istota może decydować zgodnie ze swoją wolą. Jest to procent dostatecznie duży, aby miał znaczenie, a dostatecznie mały, aby utrzymać stabilność przestrzeni i środowiska.
Każda podjęta decyzja jest krokiem w określonym kierunku oraz jest przyczyną dalszych skutków.

8. Prawo do kontaktu
Każda istota ma prawo do nawiązania kontaktu z innymi istotami.
Bycie w relacjach jest koniecznością we wszechświecie. Istota w pełnej izolacji nie ma szans na przetrwanie. Konieczna jest wzajemna wymiana treści między istotami.
Z tego prawa jednak nie wynika obowiązek nawiązywania niechcianych kontaktów. Do harmonijnych relacji potrzebna jest pewna kompatybilność struktur i treści. Jednak nie ma kłopotu w tym, aby każda istota znalazła inne istoty, jej odpowiadające.

9. Prawo do zmiany
Istota ma prawo do zmiany samej siebie i do wybrania kierunku dalszego rozwoju.
Ma prawo do zmiany swoich programów a przez to swojego charakteru. Może uśmiercić część siebie i na to miejsce powołać inne struktury tworzące inną postać.
Na bazie tego prawa istoty prowadzą swój świadomy rozwój. Nazywany jest on popularnie (nie do końca prawidłowo) rozwojem duchowym.
„Rozwój duchowy,” a właściwie rozwój świadomości, polega na obserwacji mechanizmów (programów) jakie kierują istotami. Na podstawie tej wiedzy można świadomie usunąć niechciane programy, a na ich miejsce, wprowadzić inne.
Można również zadecydować jakimi treściami będziemy żyli i jakich potencjałów używali, a jakich nie używali. Jednak zbyt pochopne i szybkie izolowanie się od potencjałów i treści prowadzi do powiększania cienia czyli tej sfery w istocie, która nie jest wyrażona. Decydowanie o tej sferze jest już ingerencją w przestrzeń fazową (podstawą wszelkiego bytu – można powiedzieć, że jest to sfera Rdzenia czyli Boga.). Według prawa wolnej woli możemy robić cokolwiek, ale należy pamiętać, że konsekwencji każdego naszego czynu, a nawet myśli, nie unikniemy. Wcześniej czy później cieniem należy się zająć. Jeśli jednak świadomie zajmiemy się nim to po swojemu możemy poprowadzić zmianę. Jeśli tego nie zrobimy cień sam upomni się o nas i przeprowadzi nas przez piekło. (Patrz prawo dwu budulca).
Nie należy udawać przed sobą, że cienia nie mamy, bo wyjściowo każda istota została wyposażona w potencjały i treści, które z punktu widzenia aktualnego jej stanu są niepożądaną zaszłością, z którą jednak należy sobie poradzić. „Rozświetlenie” cienia jest warunkiem dopuszczenia do rozwoju na wyższych poziomach egzystencji.

10. Prawo do śmierci
Każda indywidualna istota ma prawo do decydowania o śmierci części swojej struktury.
Prawo to należy rozumieć nie tylko jako prawo do śmierci ciała fizycznego, ale również jako doprowadzanie części własnych struktur do unicestwienia, w celu przeprowadzenia zmiany siebie. Prawo do śmierci jest prawem wykonawczym prawa do zmiany.
Śmierć jest składnikiem i konsekwencją życia. Mając więc prawo do decydowania o życiu (prawo indywidualności, prawo do wolnej woli) istota ma też prawo do decydowania o śmierci.
Z treścią tego prawa łączy się prawo do eutanazji. Zabranianie eutanazji jest, zgodnie z tym prawem, wykroczeniem. To istota wie do jakiego momentu jej życie ma sens i przynosi jej ewolucyjną korzyść. Nikt nie ma prawa decydowania za istotę o tak ważnych dla niej posunięciach. To wewnętrzne mechanizmy samej istoty mają decydować o życiu bądź jego zakończeniu.
Mówiąc o eutanazji mam tu na myśli zdecydowanie o zakończeniu życia w przypadku gdy nie rokuje ono szans na rozwojową przyszłość. W tej chwili eutanazję zawęża się do zdecydowania o śmieci w sytuacji gdy człowiek właściwie jest już w procesie umierania, a nie może dokonać aktu śmierci ponieważ jest na siłę podtrzymywany przy życiu. Jest to wobec niego karygodne przestępstwo.
Odmianą eutanazji jest samobójstwo. Człowiek popełniając ten czyn wypełniła swoją wolę. Istnieje tutaj jednak prawdopodobieństwo, że kierował się wpływami zewnętrznymi bardziej niż wewnętrznymi. W takiej sytuacji samobójstwo działa na niego bardzo niekorzystnie ponieważ zostawia go w stanie zaburzonym, którego nie może już uregulować.

11. Prawo do samoanihilacji
Jest to prawo do zrezygnowania ze swojego istnienia i doprowadzenie do całkowitego wymazania siebie ze struktur wszechświata.
Jest to prawo do śmierci posuniętej dużo dalej. W przypadku śmierci usuwana jest tylko jakaś struktura istoty. W anihilacji usuwana jest cała istota.

12. Prawo do repolaryzacji
Istota ma prawo do zmiany kierunku swojego rozwoju. Może pójść w kierunku dążącego do rozkładu lub rozwoju.
Każda istota ma prawo do rozwoju i z takim wewnętrznym programem jest powołana do ewolucji. Jednak w jej trakcie może się repolaryzować i dążyć w odwrotnym kierunku.
Są dwa przeciwstawne kierunki rozwoju – dążenie w kierunku rozkładu na pierwszą gęstość i dążenie do rozwoju – na siódmą gęstość. Niektóre istoty wybierają wariant rozkładu.

13. Prawo do szacunku i godności
Istota ma prawo czuć się w pełni godną istnienia bez względu na to w jakim stanie znajduje się aktualnie. Inne istoty są zobowiązane dochować szacunku wobec niej.
Każda istota w stosunku do innej istoty powinna okazać szacunek i nie dopuścić do uszczuplenia jej godności.
Każda istota ma prawo zawalczyć o szacunek dla siebie i zachowanie godności adekwatnymi do sytuacji metodami, tak aby skutecznie wyegzekwować prawo dla siebie i przy tym nie uszczuplić godności istocie, której dotyczy ta egzekucja.

14. Prawo do doświadczania i popełniania błędów

Istota po to żyje we wszechświecie aby doświadczała i uczyła się. Istocie nie wolno odmawiać możliwości doświadczania i popełniania błędów. To prawo jest wypadkową innych praw.
Istota może wybierać sobie doświadczenia i popełniać błędy podczas tych eksperymentów, ale jednocześnie musi pamiętać, że za każdą swoją decyzję poniesie stosowne konsekwencje. Niekonieczne są one wyrokiem śmierci. Nie istnieje coś takiego jak wieczne potępienie za wykroczenie przeciwko prawom ziemskim.
Popełnianie błędów jest wkalkulowane w skutki uboczne uczenia się. Istota ma prawo do poprawy tych błędów bez druzgocących dla siebie konsekwencji. Jest to prawo bez którego istoty nie miałyby odwagi doświadczać a przez to i uczyć się.

15. Prawo do informacji zwrotnej
Istota ma prawo do otrzymania informacji o skutkach swojego postępowania.
Istota mając prawo do rozwoju wręcz musi otrzymywać informację o drodze, która do rozwoju prowadzi. Droga ta jest wyznaczona przez program wszechświata. Istota ma prawo do otrzymania informacji o tym, jakie skutki powoduje jej działanie. Skutki te zwykle przyjmują postać kary i nagrody – po prostu informacji zwrotnej.
Całokształt istoty powoduje odpowiednie do jej stanu oddziaływanie na środowisko i odpowiedź tego środowiska zwrotnie skierowane na nią. Ten mechanizm został nazwany karmą. Jest to efekt prawa odbicia – dostajesz zwrot tego, co dałeś.
Zafałszowywanie informacji zwrotnej do istoty jest manipulacją. Często się zdarza, że dla chwilowego bezpieczeństwa i wygody inne istoty nie przekazują „winowajcy” właściwej informacji zwrotnej przez co pomylona zostaje kara z nagrodą bo dla „winowajcy” działanie przyniosło pożądany skutek. Istota w takiej sytuacji nabywa fałszywego obrazu tego, co rozwojowe i nierozwojowe, a to prowadzi do utrudnienia jej rozwoju.

16. Prawo do samostanowienia

Zarówno pojedyncza istota, jak i grupa istot ma prawo do izolacji od standardowych, w danym środowisku i przestrzeni, wzorców w celu kreowania własnego losu i rozwoju.
Słowa autora: "Ja nim nie jestem poznałem tylko część z nich "
Każdy powinien poznać Jego filozofię...


'''Czasem tak długo wpatrujemy się w zamknięte drzwi, że nie dostrzegamy tych, które już dawno się otworzyły...''
Avatar użytkownika
Kmicic
 
Posty: 148
Dołączył(a): 1 kwi 2016, o 16:41
Podziękował : 45 razy
Otrzymał podziękowań: 37 razy

Re: Uniwersalne Prawa Wrzechświata

Postprzez fuHAfuLi » 18 sie 2016, o 13:44

Dziękuje :D :D :D Fajnie by było jakby każdy coś dopisał ze swojego doświadczenia i analizy swojego Życia. Temat nabrał by na wartości. Pozdro :D :D :D
fuHAfuLi
 
Posty: 2
Dołączył(a): 18 sie 2016, o 09:20
Podziękował : 0 raz
Otrzymał podziękowań: 0 raz

Re: Uniwersalne Prawa Wrzechświata

Postprzez Lwiczka » 18 sie 2016, o 20:24

Teraz dopiero zauważyłam ten post...Nie ukrywam, że jest to bardzo ciekawa sprawa! Z Siedmioma Prawami Ogólnymi spotkałam już się wcześniej, a te pozostałe to dla mnie nowość!

To na dłuższą analizę dla mnie :sun
Avatar użytkownika
Lwiczka
 
Posty: 509
Dołączył(a): 27 cze 2016, o 23:42
Podziękował : 334 razy
Otrzymał podziękowań: 377 razy

Re: Uniwersalne Prawa Wrzechświata

Postprzez Kmicic » 2 wrz 2016, o 20:36

Lwiczka napisał(a):Nie ukrywam, że jest to bardzo ciekawa sprawa!
To na dłuższą analizę dla mnie :sunCieszę się niezmiernie że mój post NAM służy! :)
Każdy powinien poznać Jego filozofię...


'''Czasem tak długo wpatrujemy się w zamknięte drzwi, że nie dostrzegamy tych, które już dawno się otworzyły...''
Avatar użytkownika
Kmicic
 
Posty: 148
Dołączył(a): 1 kwi 2016, o 16:41
Podziękował : 45 razy
Otrzymał podziękowań: 37 razy

Re: Uniwersalne Prawa Wszechświata

Postprzez Scarlett » 30 maja 2017, o 14:51

Lekko edytuję i podbijam :sun
W CAŁYM CHAOSIE JEST KOSMOS. W CAŁYM NIEPORZĄDKU SEKRETNY PORZĄDEK.
Carl Gustav Jung
Avatar użytkownika
Scarlett
 
Posty: 3516
Dołączył(a): 11 gru 2015, o 00:11
Podziękował : 544 razy
Otrzymał podziękowań: 2546 razy

Re: Uniwersalne Prawa Wszechświata

Postprzez mrO » 30 maja 2017, o 18:03

Scarlett napisał(a):Lekko edytuję i podbijam :sun

To ja skomentuje.
Jeśli miałbym wybierać spośród tych wszystkich praw to wybrałbym Prawo Wibracji jak najważniejsze.
Change your Personality to change your Reality. :brawo
Avatar użytkownika
mrO
 
Posty: 687
Dołączył(a): 2 maja 2017, o 14:42
Podziękował : 155 razy
Otrzymał podziękowań: 663 razy

Re: Uniwersalne Prawa Wszechświata

Postprzez Slonce » 1 cze 2017, o 18:35

Jak dla mnie każde z tych praw jest istotne, bo określa kim tak naprawdę w głębi jesteśmy. Często zapominamy o tym, że nie jesteśmy tylko umysłem i nie wszystko można przełożyć na racjonalizm.
Nie trzeba znać tych praw, żeby móc sprawnie operować PP jednak taka wiedza pozwala nam zrozumieć czym jest nasz Wszechświat, jak to wszystko działa. Myślę, że na początku drogi z PP, istotne jest zrozumienie, że wszystko jest całością. Często jest tak, że czujemy się oddzieleni. Gdy zrozumiemy, że wszystko jest ze sobą połączone - nasz umysł może się otworzyć i rozwinąć swoją świadomość.

Do praw uniwersalnych dodałabym także Prawo Serca, Prawo Miłości i Prawo Wdzięczności.

To w przestrzeni naszego serca znajduje się cała moc, łączymy się ze źródłem/matrycą z naszą intuicją poza ograniczeniami czasu i przestrzeni.

Prawo miłości jest istotą całego dobra we Wszechświecie, wszystko co dobre i pozytywne ma swój zalążek w miłości.
Czasami gubimy się na drogach naszego życia, wsłuchani w głos ego, czy umysłu, ale zawsze możemy odzyskać miłość, która jest ukryta wewnątrz nas.

Prawo Wdzięczności - im bardziej skupiamy się na tym, co mamy, doceniamy wszystko, co nas spotyka - tym częściej przyciągamy zjawiska i doświadczenia, które zwielokrotniają naszą wdzięczność. W myśl zasady, że "to na czym się koncentrujemy wzrasta i podobne przyciąga podobne."

Za ten post autor Slonce otrzymał podziękowania - 2
Dwukryształkowa, Zinka
Avatar użytkownika
Slonce
 
Posty: 556
Dołączył(a): 20 wrz 2016, o 17:13
Podziękował : 232 razy
Otrzymał podziękowań: 269 razy

Re: Uniwersalne Prawa Wszechświata

Postprzez mrO » 2 cze 2017, o 07:33

Slonce napisał(a):Jak dla mnie każde z tych praw jest istotne, bo określa kim tak naprawdę w głębi jesteśmy. Często zapominamy o tym, że nie jesteśmy tylko umysłem i nie wszystko można przełożyć na racjonalizm.
Nie trzeba znać tych praw, żeby móc sprawnie operować PP jednak taka wiedza pozwala nam zrozumieć czym jest nasz Wszechświat, jak to wszystko działa. Myślę, że na początku drogi z PP, istotne jest zrozumienie, że wszystko jest całością. Często jest tak, że czujemy się oddzieleni. Gdy zrozumiemy, że wszystko jest ze sobą połączone - nasz umysł może się otworzyć i rozwinąć swoją świadomość.


Tych wszystkich praw jest tyle, że czasami powoduje to u mnie mdłości. Ty bardziej ze coraz jakiś nowy "guru" wymyśla lub przedstawia swoje podejście do jakiegoś prawa. Nie robi to nic dobrego poza mętlikiem w głowie tych którzy chcą czegoś więcej w swoim życiu poza kolejnymi odcieniami szarości.
PP jest proste i tego powinniśmy się trzymać. Hicksowie nie odnieśli by takiego sukcesu gdyby Abraham mówił o tych wszystkich prawa, dlatego tak często mówią o wibracjach.
Change your Personality to change your Reality. :brawo

Za ten post autor mrO otrzymał podziękowania - 2
Dream Walker, Świetlista
Avatar użytkownika
mrO
 
Posty: 687
Dołączył(a): 2 maja 2017, o 14:42
Podziękował : 155 razy
Otrzymał podziękowań: 663 razy

Re: Uniwersalne Prawa Wszechświata

Postprzez Mal » 3 cze 2017, o 17:45

Zgadzam sie z mrO, dzisiaj jest masę nutrów odnoszących sie do PP, ale jednocześnie mu zaprzeczających. Ostatnio ktoś na grupie facebookowej wstawiał nawet elementy powiązane z ezoteryka...

PP jest naprawdę proste, tylko my je sobie utrudniamy.
Avatar użytkownika
Mal
 
Posty: 335
Dołączył(a): 9 cze 2016, o 09:12
Podziękował : 232 razy
Otrzymał podziękowań: 74 razy

Re: Uniwersalne Prawa Wszechświata

Postprzez Kmicic » 24 sie 2017, o 08:06

mrO napisał(a):
Ty bardziej ze coraz jakiś nowy "guru" wymyśla lub przedstawia swoje podejście do jakiegoś prawa. Nie robi to nic dobrego poza mętlikiem w głowie tych którzy chcą czegoś więcej w swoim życiu poza kolejnymi odcieniami szarości.


Dlatego najlepiej jest poddawać wszystko ale to wszystko w wątpliwość i samemu zbadać jakość/sens/treść/wartość danego przesłania niczym złotnik sprawdza jakość kruszcu ;) Gdyż inaczej występuje tylko zwykła akceptacja autorytetu co gorsza BEZREFLEKSYJNA akceptacja.
Każdy powinien poznać Jego filozofię...


'''Czasem tak długo wpatrujemy się w zamknięte drzwi, że nie dostrzegamy tych, które już dawno się otworzyły...''
Avatar użytkownika
Kmicic
 
Posty: 148
Dołączył(a): 1 kwi 2016, o 16:41
Podziękował : 45 razy
Otrzymał podziękowań: 37 razy

Następna strona

Powrót do Rozwój duchowy

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 7 gości